Dlžíte daňovému úradu ? Možno je Váš dlh už premlčaný.

Ak dlžíte akúkoľvek sumu daňovému alebo colnému úradu, Váš dlh bude, aj nebude automaticky premlčaný. Čo sa tým myslí ?

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však vymáhanie začne pred uplynutím tejto doby, môže trvať až 20 rokov. Nie však vždy.

Daňový alebo colný úrad na premlčanie práva vymáhať daňový nedoplatok neupozorňuje, a preto je v záujme daňového dlžníka, aby sám sledoval, kedy nedoplatok vznikol a v prípade, že premlčacia doba 6 rokov uplynula, vzniesol námietku premlčania. Pokiaľ daňový dlžník námietku nevznesie, správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej lehoty.

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol (prekluzívna lehota). Správca dane môže doručovaním výziev podľa § 80 daňového poriadku, predlžovať plynutie premlčacej lehoty do 20 rokov.

Potrebujete viac zaujímavých informácií ? Kontaktujte nás.