Certifikácia a recertifikácia ISO

Zabezpečujeme kvalifikované a odborné poradenstvo a konzultácie pri budovaní a zavádzaní efektívneho a najmä funkčného systému manažérstva kvality ISO, jeho udržiavanie a neustále zlepšovanie. ISO certifikácia je vhodná pre všetky malé, stredné i veľké spoločnosti z rôznych odvetví. Využite aj vy dlhoročné a kvalitné služby, prispôsobené Vašim požiadavkám.

Mali by ste zavádzať ISO systém riadenia kvality a snažiť sa získať certifikát ?
Áno. Ale iba vtedy, ak chce Vaša spoločnosť aj ďalej profitovať a mať spokojných zákazníkov, ktorí sa radi vrátia.

Požaduje od Vás zákazník certifikát kvality a Vaša spoločnosť ešte nie je certifikovaná ?
Zaručujeme Vám, že ak využijete poradenstvo pri zavádzaní ISO, úspešne absolvujete jeho certifikáciu u ktoréhokoľvek certifikačného orgánu.

Máte už certifikovaný ISO a nemáte čas ani voľné pracovné sily na jeho udržiavanie a zlepšovanie ?
Systém manažérstva kvality Vám budeme udržiavať, zlepšovať a pripravovať Vás na kontrolné audity, resp. reaudity.

Chcete viedieť viac?

Viete, aké sú typy ISO certifikácie, reálne prínosy certifikácie na ISO, postup pri zavádzaní ISO, jeho udržiavaní a zlepšovaní alebo aké výhody Vám ponúkame oproti konkurencii ? Jednoducho kliknite na tému, čo Vás zaujíma.
 
 

 Typy ISO certifikácie:

 • systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009
 • systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 14001:2005
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek STN EN ISO 18001:2005

 Reálne prínosy certifikácie ISO:

 • zlepšenie celkového riadenia spoločnosti,
 • dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality tovaru a služieb
 • zvýšenie zisku, zníženie nákladov na (ne)kvalitu
 • značná minimalizácia režijných nákladov
 • zvýšenie produktivity práce, stanovením konkrétnych zodpovedností a právomocí pre každého zamestnanca
 • dôkaz serióznosti spoločnosti
 • zvýšenie reputácie a zlepšenie imidžu spoločnosti, možnosť rastu podielu na trhu
 • vybudovanie firemnej kultúry
 • zvýšenie dôvery a spokojnosti zákazníka, zníženie počtu sťažností a reklamácií
 • zvýšená akceptácia bánk pri poskytovaní úverov, uľahčenie presadenia sa spoločnosti na trhoch EÚ
 • zlepšovanie záruk bezpečnosti a ochrany zdravia
 • zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti hlavne vo výberových konaniach a pri získavaní verejných zákaziek, kde je certifikácia jednou zo základných podmienok účasti
 • zvýšenie dôveryhodnosti pre ministerstvá a úrady

 Postup pri zavádzaní ISO, jeho udržiavaní a zlepšovaní:

 • úvodné stretnutie
 • zisťovanie a analýza skutočného stavu
 • vypracovanie harmonogramu zavádzania ISO vo Vašej spoločnosti
 • spracovanie návrhov dokumentácie k ISO
 • poradensko-konzultačná činnosť pri zavádzaní vydanej dokumentácie ISO do praxe
 • metodický dozor a pomoc pri vykonávaní prvých interných auditov ISO internými audítormi Vašej spoločnosti
 • asistencia pri certifikačnom audite, kontrolných auditoch i re-auditoch ISO
 • pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov
 • udržiavanie a zlepšovanie ISO po certifikačnom audite
 • príprava ISO na kontrolné audity a reaudity

 Aké výhody získate ?

 • serióznosť, precíznosť a flexibilita
 • skúsenosti, vedomosti a know-how poradcu
 • vypracované návrhy dokumentácie šitej na mieru pre Vašu spoločnosť
 • ušetrenie financií na predcertifikačný audit ISO

Máte otázky?

Na Vaše otázky ohľadom prípravy na certifikačný audit, kontrolné audity, resp. recertifikačné audity v zmysle požiadaviek normy ISO využite naše kontaktné údaje,
na objednanie služieb kliknite na
 
Objednať