Čo potrebujete k registrácii k DPH ?

Rozhodli ste sa byť dobrovoľným platcom DPH alebo máte zo zákona povinnosť sa platcom DPH stať ?
Kedy sa ako platca musíte zaregistrovať ?
Aké podmienky musíte splniť a aké doklady budete potrebovať ?

Dobrovoľný platca DPH - registrácia:

(Ne)povinné prílohy a podmienky (finančná správa však väčšinu z nich vyžaduje):

 • vyplnenie dotazníka k registrácii k DPH
 • podnikateľský plán
 • obchodné zmluvy
 • zmluvy o budúcich zmluvách
 • absolvovanie pohovoru na daňovom úrade k získaniu platcovstva DPH
 • v prípadoch, ktoré nájdete nižšie, zloženie zábezpeky na DPH od 1 000 do 500 000 Eur, podľa rozhodnutia daňového úradu

Platca DPH zo zákona - povinná registrácia:

 • žiadosť o registráciu k DPH (stiahnuť registračný formulár - tlačivo)
 • povinnosť registrácie: najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý obrat 49 790 Eur za posledných 12 mesiacov (POZOR - nie za predchádzajúci kalendárny rok, ale obrat sa ráta spätne napríklad od júna do júna)
 • pri zo zákona povinnej registrácii k DPH sa po predložení všetkých vyššie uvedených potrebných podkladov platí podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. §4c, ods.2 tzv. zábezpeka na daň vo výške 1 000 až 500 000 Eur. (viď info nižšie)

Aj po zmenách v registrácii DPH sa však môžete stať štvrťročným platcom DPH alebo aj neplatcom DPH:

 • požiadať o štvrťročného platcu DPH môžete, ak máte obrat obrat za posledných 12 mesiacov menej ako 100 000 Eur
 • za neplatcu DPH - môžete, ak máte obrat za posledných 12 mesiacov menej ako 49 790 Eur

(Ne)povinné prílohy a podmienky (finančná správa však väčšinu z nich vyžaduje):

 • mimoriadna účtovná závierka
 • podnikateľský plán
 • obchodné zmluvy
 • zmluvy o budúcich zmluvách
 • absolvovanie pohovoru na daňovom úrade k získaniu platcovstva DPH
 • v prípadoch, ktoré nájdete nižšie, zloženie zábezpeky na DPH od 1 000 do 500 000 Eur, podľa rozhodnutia daňového úradu

V zásade platí:

Ak ste podnikateľský subjekt, ktorý si plní všetky svoje povinnosti riadne a včas, mali by ste platcovstvo DPH získať bez problémov. Ak ste si ich však v minulosti neplnili, dobrovoľnú registráciu k DPH Vám môžu zamietnuť. V prípade povinnej registrácie Vám môžu dať podmienku finančnej zábezpeky v rôznej výške. Ak na jej úhradu nemáte alebo ju uhradíte v nižšej sume, daňový úrad bude zábezpeku vymáhať (aj exekučne), čím Vás môže dostať do finančných problémov.


 

Kto musí zložiť zábezpeku na daň ?

  Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu DPH a:

 • je fyzickou osobou (FO), ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby (PO), ktorá:
  • má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 Eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto FO bola konateľom alebo spoločníkom tejto PO a ktoré ku dňu podania žiadosti neboli uhradené
  • ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa §81 ods.4 písm. b) druhého bodu a skutočností, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto FO bola konateľom alebo spoločníkom tejto PO
 • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa §81 ods.4 písm. b) druhého bodu
 • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby:
  • ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené
  • ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa §81 ods.4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom
 • táto zdaniteľná osoba neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Ako sa zábezpeka platí a kedy bude vrátená ?

 • na účet daňového úradu vedeného v štátnej pokladnici
 • bankovou zárukou bez výhrad
 • zábezpeku alebo jej časť daňový úrad vráti najneskôr do 30-tich dní po uplynutí 12-tich mesiacov
 • zo zloženej zábezpeky na daň nemá platiteľ nárok na úroky

Daňový úrad môže registráciu pre daň zrušiť podľa §81:

 • a) na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie
 • b) ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ:
  • 1. nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo
  • 2. opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Ďalšie informácie, aké sú výhody a nevýhody byť platcom DPH sa dozviete v našom článku tu.

Čítajte ďalšie články k téme: